Rečnik pontski

αγούρ dečak, dečko
άγρα divlja
αγροικώ shvatam
αδά ovde, tu
αδακά ovde, tu
αδράχτ’ vreteno
Αεργίτες novembar
αερόπον vetrić, povetarac
αέτς tako
αζπάρια kapija
αιγίδ koza
αΐκος takav
αϊτέστε hajde, hajdete
ακειαπές tamo unutra
ακεκά tamo
άλας, αλάτ so
αλαχτόρι petao
άλειμμαν životinjska mast
αλικόν slano
άλλτς druge, ostale
αλουκές drugde
Αλωνάρτς avgust
άμα ako, međutim
άμον kao
αναγνώριμος nepoznat
αναλία klompe
άναλον neslano
αναμένω iščekujem
ανασκάφτω optužujem
ανασπάλω zaboravljam
αναστορώ sećam se, prisećam, pamtim
άναυα bez
αναχάπαρα iznenada
άντα kad
αντιφέρκουμαι εναντιώνομαι
αντράφλομ dever
αντρίζω udajem se
αξινάρ sekira
αούτο to
απαδακές odavde
απάν gore, iznad, na
απές u
απόθεν odakle
απολέκω ostavljam, napuštam
απονεγκάσκουμαι odmaram se
αποτενύ ubuduće
απράναν nedavno
Απρίλτς april
αραεύω tražim, tragam
αργεύω kasnim
άρκον medved
άσκεμος ružan
άσκολσουν bravo, svaka čast
ασπαλίζω zaključavam
αστά stani, stoj
ατουκά tamo
ατουπές tamo unutra
αφκά dole
αχαστούρ naivan
αχατοχάς evo ga
αχούλ mozak, misli
αχουλούς trezven
αχπάνω izvlačim, vadim
αχπάραγμαν iznenađenje
αχπαράγουμαι plašim
αχπαράζω iznenađujem, prepadam
αχπάσκουμαι idem
άψιμον vatra
βέτρο kofa
βοτρύδιν lokna
βούδ’ vo
βουκούμαι jedem
βούρα dlan
βούτορον puter
βρες pada kiša
γαϊδίρ magare
γαμόστολον svadbeni ručak
γάραμψον peršun
γαρή žena, supruga
γαρήδες žene
γάρναν ćuti, umukni!
γέλος smeh
γεμίσια voće, voćke
γενεάδους rođaci
γέρον starac
γιαβανωτός površan
γιάμ μήπως
γιόκ ne, jok
γιόξαμ možda
γλύνω topim
γομώνω punim
γούλα vrat
γυναικίζω ženim se
γύρισμαν povratak
δαβαίνω prolazim
δαταγή naredba, naređenje
δέβα gore, iznad, na
δεβάζω čitam
δέβασμαν čitanje
δείγω dajem
δειξίζω pokazujem
δέξμια nana, menta
δόσια darovi
δουλεία posao, rad
δώρημαν dar, poklon
δωρόπον poklončić
εγροικώ  shvatam, razumem
εθαρρώ mislim, smatram
έι κιτι o Bože!
εκλώστα vratio-la sam se
εκοππώθα umorio-la sam se
ελαύνω pokrećem
ελέπω vidim
εμέτερον naše
εμνοστέσα ukusna
έμνοστος ukusan
εν je
επορώ mogu
εσχωρώ opraštam
έτον bio je
εύκαιρος raspoloživ
εύκαιρος nemaran, nepažljiv
ευτάγω pravim
εχθρέϊκα neprijateljski
ζαγκώνω rđam
ζαρούδια nabori, bore
ζεγκινλούκια bogatstvo
ζεγκίντς bogat
ζελεύω zavidim
ζερταλίδ’ kajsija
ήμαρτα izvini, oprosti
ήμπαν gde, tamo gde
θάμαν čudo
θεκάρ kutija, držaš
θέκον stavi
ίλα posebno, speciijalno
ιλιάτσ’ lek
ίσαμ do
καβέ kafa, kafana
καγάν srp
κάθαν svaki, svaka, svako
Καλαντάρς januar
καλατζεύνε govore, pričaju
καλατζή govor
καλατσεύω razgovaram
καλλίον bolje, poželjnije
Καλομηνάς maj
καμονή tuga, žalost
κανείται dovoljno
καννάβ’ kanabis, konoplja
κάτα mačka
κατακέφαλος naopak, nedokazan
κατοπούλ mače
κατσί čelo
κατσίν lik, lice, faca
Κεβεζέας brbljivac
Κεβεζού brbljivica
κείμαι ležim
κέλεφον zastrašujuće
κεμεντζές lira, instrument
κεπίν bašta, vrt
Κερασινόν jul
Κερεκή nedelja
κερεστέδες podrška
κινθέα kopriva
κιόλι jezero
κλώσκουμαι vraćam
κοδέσποινα domaćica
κοθντουράς cipele
κοκκίν žito
κοκκύμελον šljiva
κολογκύθ’ tikva
κολοθόπα zemičke
κομπώνω varam, obmanjujem
κοσσάρα kokoška
κουίζω vičem
κουκουβάκας pečurke
κουκούμ krčag
κουνίν kolevka
κουνίομαι ljuljam
Κούντουρος februar
κουρτώ gutam
κουτσή devojka
κοχλίδ’ puž
κρούω udaram
κτήνον krava
κύρης otac
λαγκεύω skačem
λαϊστέρα ljuljaška
λαλαχεύω milujem
λάσκομαι šetam, skitam
λάχτα šut, šutiranje
λεφτοκάρ’ lešnik
ληγάρια brzo
λιμός glad
λούσκομαι kupam se
λυκοκαλομάννα prababa
λυκοπάππον pradeda
λώματα odeća
μάγλον obraz
μαθίζω učim, podučavam
μάισσα veštica
μακαρίνα makarone
μαλλία kosa
μαντζίρα jogurt
Μάρτς mart
μελεσσίδ’ pčela
μένεμαν poruka
μερ gde
μηλέα drvo jabuke
μιστός plata
μοναχέσα sama
μουσκάρ tele
μούστα pesnica
μουχτεροπούλ prase
μουχτερός prase, svinja
νάλια klompe
νίφκουμε umivam se
νοΐζω shvatam
νουνίζω razmišljam
ντόσιμον udarac
ξάι uopšte
ξαν iznova, opet
ξύνω prosipam
ομάζω ličim
ομάλ jednako, ravno
ομάτιαμαν urok
ομμάτ oko
ομούτ’ nada
οπίσ nazad
ορθώνω nameštam, sređujem
ορμάν šuma
ορτάρε vunene čarape
οψάρ riba
οψέ juče
παιδάς dete, dečko
παλαλός lud, ludak, budala
παλαλοσύνε ludost
παλαλώνω ludim
πάλεμαν rvanje
πάπα otac
παπίν patka
παπόρ brod
πατσή sestra
πελίτι žir
πεντικόν pacov
πετεινολάλια zora, svitanje
Πέφτ četvrtak
πλούτον kukavica (ptica)
πόδας otisci stopala
πόι(ν) visina, stas
ποιώ radim, pravim
πολλά κι πάει uskoro
πορπατεσία šetnja, hodanje
ποσπογαζλούκ blebetanje, brbljanje
ποτή piće
πουγαλεμένος jadan, izmučen
πουλλόπον ptičica
πουστουρίζω šapućem
πουτσή devojka, cura
ραχίν stena
ρεντζιπέρ’ς farmer, zemljoradnik
ρέφανα rotkve
ριγώ hladno mi je
ρούζω padam
ρωμαίος Pontski Grk
Σάββα subota
σεβάσκουμαι poštujem
σερίν sveže, osvežavajuće
σεφίλτς miran, tih
σέφτελα cvekle
σιμισκόλαδον semeno ulje
σίτα dok
σκαλώνω počinjem, krećem
σκαμνίν sedište, mesto
σκολέκ crv
σκούμαι dižem se, ustajem
σκουτουλίζω lepo mirišem
σκυλάζω smrdim
σουμά blizu
σουρβά supa
σούρω vučem, privlačim
Σταυρίτεν septembar
σταφύλε grožđe
στόλι sto
στούδιν/οστούν kost, koska
στράταν put, drum
στύπα turšija
σύγεριν starim
σύνορθα uspravno
σύρκουμαι vučem se
σύρω vučem
σωρεύω gomilam
ταβίζω raspravljam se
ταγιάνεμα σ’ izdržljivost
ταής ujak, teča, stric
ταράουμαι mešam se
ταφίν grob
τεά kao, tobože
τελένω završavam, finiširam
τεμέκ dakle, znači
τεντζερέ šerpa
τερώ primećujem, gledam
Τετράδ sreda
τιδέν ništa
τιδέν κ’ εν nije ništa
τίμεμαν cena
τουβάρ zid
τουμαρεύω bijem, tučem
τουσιέκ dušek
τραγωδάνον pevač
τρανή velika, bitna
Τρίτ utorak
Τρυγομηνάς oktobar
τσαϊζω vičem, svađam se
τσάκαλος plavook
τσακώνω lomim, razbijam
τσαρτσιάφ pokrivač
τσιάνουμ dragi, draga
τσίζω sažaljevam
τσιπ puno, mnogo
τσιρνέαν ćuti!
τσούγκρωσα zvocam, džangrizam
τσούνα kuja, kučka
τσουπία drva
τσουπώνω zatvaram
τσούρα το začepi! umukni!
υπαντρία ženidba, udaja
υστερνέσιν poslednje
φάρκομαν trovanje
φίλτς prijatelji
φιλώ σε ljubim te
φούρξωμαι nerviram se, besnim
φουσί guzica
φραχτή ograda
φωλέα gnezdo
φωτίτσια krštenje
χαϊβάν životinja
χαιρετία pozdrav
χαμάν χαμάν odmah, ovog momenta
χαπάρε novosti, vesti
χαρατσεύω trošim
χασεμένος stidljiv
χασευτό vrelo
χασχάσα bulka, mak
Χειμωγκόν Χειμώνας
χειρ gore
χερόπα ruke
Χορτοθέρτς jul
χουλίζει dere se, dernja
χριάσκουμαι trebam, potrebno mi je
Χριστενιάρτς decembar
χροστημάτια pozajmica
χτήνον αγελάδα
χωρέτες seljanin
χωρία sela
ψαλαφώ tražim
ψη duša
ωβά jaja
ωράζω čuvam, štitim
ωτίν uvo
Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.