Karakteristike i pravila

  Osnovne karakteristike Sačuvani su dupli konsonanti, i u pisanju i naglašeni u govoru, na primer: άλ-λος, άμ-μος, βράσ-σω, αλ-λάσ-σω – σήμ-μερα, ποτ-τέ, πίν-νω.. Sačuvano je -ν kod imenica i glagola srednjevekovnog grčkog jezika, pa će tako Kiprani i danas reći: λεξικόν, χαρτίν, βουνόν, θάλασσαν Kada se suglasnici k i h nađu ispred i ili e pretvaraju se u Ć i Š, pa će tako veznik και Kipranin izgovoriti kao će, a glagol έχει kao eši Sačuvani su arhaizmi u imperfektu (primer: θωρώ: → εθώρουν, εθώρες, εθώρεν…, a zadržan je i akcenat na 3. slogu otpozadi (proparaligusi) u medio-pasivu, na primer: šαίρουμαι → εšαίρουμουν, εšαίρεσουν, εšαίρετουν.., βάλλουμαι → εβάλλουμουν, εβάλλεσουν, εβάλλετουν, έρκουμαι → έρκουμουν, έρκεσουν, έρκετουν… Promena glagola BITI u

» Read more

Rečnik kiparski

  ακκάννω  ujedam αλόπως  možda, moguće, može biti αμινιάζω  računam, preračunavam αμπλέπω  vidim, gledam ανάρκα  retko, tu i tamo αναρκοδόντης  krezub αντζελοσσιάζουμαι  plašim αξινόστραφος, -η, -ο  naopak αππίδι, το kruška αππιθκιά, η drvo kruške αρκάτζιν, το potočić αρκημός, ο početak, pokretanje άρκοψες, το  sutra uveče αρμαρόλα, η ormar αρφός, ο/αρφή, η  brat, sestra ατζία, η kora hleba, okrajak αυλάτζιν, το  baštica, dvorištance αφτέννω  palim αψιουρίζουμαι  kijam βαρκούμαι  dosađujem se, dosadno mi je βαστώ  držim βίλλος, ο/βίλλα, η penis βλαντζί, το džigerica βόρτακος, ο žaba, žabac βόρτος, ο vo, volina (i metaforički) βούκκα, η  obraz βουκκαλλέτικον, το bucko/bucka, razmaženko βούκκος, ο zalogaj βουναλλούι, το brdašce βουρβουλλάς, ο  puž golać βούρνα, η sudopera βούριστρα, τα jurcanje, trčanje, jurnjava βουρώ  trčim βρίξε  ćuti!

» Read more