CV i razgovor za posao

Στις 11 και στις 12 Οκτωβρίου θα λάβει χώρα στο Helexpo Palace η μεγαλύτερη συνάντηση νέων επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών φορέων στην Ελλάδα: ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ.
2 μέρες που θα σας βοηθήσουν να έρθετε σε επικοινωνία με τους πιθανούς μελλοντικούς σας εργοδότες.

Διαβάστε προσεκτικά πώς να φτιάξετε το βιογραφικό σας αλλά και πώς να προετοιμαστείτε σωστά για να παρουσιάσετε τον εαυτό σας με τον πιο κατάλληλο τρόπο στις επερχόμενες συνεντεύξεις που θα προκύψουν.

11. i 12. oktobra na Helexpo Palace održaće se najveći susret novih kompanija i obrazovnih institucija u Grčkoj: DANI KARIJERE.
2 dana koja će vam pomoći da stupite u kontakt sa svojim mogućim budućim poslodavcima.

Pročitajte pažljivo kako da napravite svoju biografiju, ali i kako da se najbolje pripremite da predstavite sebe na najadekvatniji način na mogućim razgovorima za posao koji će uslediti.

 

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο

B I O G R A F I JA

Πόσο μεγάλο πρέπει να είναι;

Μην το κάνετε πάνω από 2 σελίδες. Φροντίστε να είναι ευανάγνωστο, με κενά μεταξύ των διαφορετικών παραγράφων, και κάνοντας bold τα πιο σημαντικά στοιχεία.

Koliko dugačka treba da bude?

Ne duža od 2 strane. Pobrinite se da je čitka, sa razmakom između različitih pasusa, i podebljajte najvažnije podatke.

Τι πρέπει να έχει οπωσδήποτε;

Ξεκινήστε με τα προσωπικά σας στοιχεία: όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας. Εφόσον το επιθυμείτε βάλτε την ηλικία σας αλλά και την οικογενειακή σας κατάσταση.

Šta obavezno mora da sadrži

Počnite od svojih ličnih podataka: imena, adrese i kontakta. Ako želite dodajte i godište, ali i bračno stanje.

Κόψτε/Ράψτε το βιογραφικό σας

Το βιογραφικό σας δεν πρέπει να είναι η ιστορία της ζωής σας. Επιλέξτε ποια κομμάτια θα κρατήσετε και ποια θα πετάξετε αναλόγως με τη δουλειά που αναζητείτε. Εναλλακτικά, αν δεν έχετε συνέντευξη με συγκεκριμένο εργοδότη, φροντίστε να κάνετε ένα ξεκαθάρισμα, κρατώντας τα πιο σημαντικά προσόντα σας. Τα υπόλοιπα θα έχετε την ευκαιρία να τα προβάλετε στη συνέντευξη.

Iskrojite svoju biografiju

Vaša biografija ne treba da bude priča vašeg života. Odaberite koje delove ćete zadržati, a koje ćete odbaciti u skladu sa poslom koji tražite. Alternativno, ako nemate razgovor sa konkretnim poslodavcem, postarajte se da pročistite biografiju i zadržite ono po čemu se ističete. Ostalo ćete moći da pokažete na razgovoru kad se bude ukazala prilika.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εκμεταλλευτείτε αυτό το κομμάτι του βιογραφικού σας δίνοντας έμφαση στο «πιο δυνατό σας χαρτί». Αν για παράδειγμα δεν έχετε πολλή εργασιακή εμπειρία γιατί μόλις ολοκληρώσατε τον κύκλο σπουδών σας, τότε δώστε προτεραιότητα στα πτυχία σας. Αν πάλι ισχύει το αντίστροφο, τότε βάλτε προτεραιότητα στην εργασιακή σας εμπειρία, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη.

OBRAZOVANJE I RADNO ISKUSTVO

Iskoristite ovaj deo biografije kako biste stavili akcenat na „svoj najveći adut“. Ako, na primer, nemate mnogo radnog iskustva jer ste upravo završili studije, onda istaknite svoje diplome i sertifikate. Ako je pak obrnuto, onda istaknite svo svoje radno iskustvo počevši od najskorijeg.

Εργασιακή εμπειρία

Ξεκινήστε από την πιο πρόσφατη εργασία σας και πάντα αναφέρετε τον εργοδότη, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαστήκατε για το συγκεκριμένο εργοδότη, τον τίτλο σας αλλά και το αντικείμενο της εργασίας σας.

Radno iskustvo

Počnite od poslednjeg posla i uvek navedite poslodavca, vremenski period koji ste radili kod određenog poslodavca, važe zvanje, ali i polje vaše delatnosti.

Εκπαίδευση

Ξεκινήστε με τις πιο πρόσφατες σπουδές σας για να καταλήξετε στο απολυτήριο λυκείου και αναφέρετε τις βαθμολογίες σας μόνο αν είναι…αξιοσημείωτες! Φροντίστε να αναφέρετε πάντα το Πανεπιστήμιο, Κολέγιο ή Τεχνολογικό Ίδρυμα που παρακολουθούσατε τα μαθήματα, τις ημερομηνίες σπουδών, αλλά και συγκεκριμένα μαθήματα που ενδεχομένως να συσχετίζονται με το αντικείμενο πάνω στο οποίο επιθυμείτε να εργαστείτε.

Obrazovanje

Počnite od poslednjih studija da biste završili sa svedočanstvom iz srednje škole, i navedite ocene, samo ako su… vredne pomena! Potrudite se da navedete uvek Univerzitet, Koledž ili Tehničku Ustanovu na kojoj ste pratili predavanja, datume studija, ali i konkretna predavanja koja možda imaju veze sa poljem delatnosti koje želite.

Χόμπι και προσωπικός χρόνος

Όλοι οι εργοδότες θέλουν να ξέρουν ότι έχετε χόμπι και ασχολίες που γεμίζουν τον ελεύθερό σας χρόνο και έτσι σας φέρνουν σε μία προσωπική ισορροπία όταν τελειώνετε με τις εργασιακές σας υποχρεώσεις. Μπορεί να τους δώσει μία ιδέα για το χαρακτήρα ή και την προσωπικότητά σας, και να τους δείξει πόσο ταιριαστοί είστε για τον εργασιακό τους χώρο. Πέρα από τα ταξίδια ή τη…μαγειρική που όλοι απολαμβάνουμε ούτως ή άλλως, βάλτε για χόμπι κάτι που μπορεί να σχετίζεται με τη δουλειά που σας ενδιαφέρει. Σε καμία περίπτωση όμως μην κάνετε κάποια δήλωση που δεν ισχύει. Όσο glamorous κι αν ακούγεται το squash και το golf, σκεφτείτε πόσο άσχημα θα νιώσετε όταν ο προϊστάμενος σας προσκαλέσει σε ένα παιχνίδι!

Hobi i slobodno vreme

Svi poslodavci žele da znaju da imate hobi i zanimacije kojima ispunjavate svoje slobodno vreme i koje vas dovode u stanje ravnoteže kada završite svoje poslovne obaveze. Ta informacija im može dati sliku o vašem karakteru ili ličnosti, i pokazati im koliko odgovarate njihovoj radnoj sredini. Osim putovanja ili.. kuvanja, u čemu ionako svi uživamo, navedite hobi koji možda ima veze sa poslom koji vas zanima. Ni u kom slučaju nemojte izjaviti nešto što nije tačno. Koliko god „fensi“ da zvuči skvoš ili golf, zamislite koliko biste se ružno osećali da vas šef pozove na jednu partiju!

Παροουσίαση

Τυπώστε το βιογραφικό σας σε λευκές κόλλες Α4 και μην ξεχάσετε να περιοριστείτε σε 2 σελίδες μόνο.  Τσεκάρετε για ορθογραφικά λάθη, και μετά φροντίστε οι γραμματοσειρές να είναι …αυστηρές και όχι πολύχρωμες όπως οι comic sans για παράδειγμα.

Prikaz

Odštampajte svoju biografiju na belom papiru A4 formata i ne zaboravite da svedete sve na 2 strane. Proverite pravopisne greške, a zatim se postarajte da je font slova.. poslovan, a ne razigran, kao comic sans na primer.

__________

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ – ΤΑ DO’S ΚΑΙ ΤΑ DON’TS

RAZGOVOR ZA POSAO – DA I NE

DO’S

 • Ντυθείτε «έξυπνα» με ρούχα περιποιημένα που δείχνουν τον επαγγελματισμό σας, και μη «φορτώσετε» την εμφάνισή σας με υπερβολικά αξεσουάρ και …βραδινό μακιγιάζ.
  Obucite se „pametno“ u odeću koja odražava vaš profesionalizam, i nemojte je „opteretiti“ preteranim modnim dodacima i … večernjom šminkom.
 • Προετοιμάστε τα ρούχα και τα παπούτσια από το προηγούμενο βράδυ.
  Pripremite odeću i obuću veče pred razgovor.
 • Μάθετε πού θα λάβει χώρα η συνέντευξη και σιγουρευτείτε ότι γνωρίζετε την περιοχή έτσι ώστε να μην αργήσετε.
  Saznajte gde će se razgovor održati i uverite se da znate deo grada da ne biste kasnili
 • Προετοιμαστείτε για πιθανές ερωτήσεις
  Pripremite se za moguća pitanja
 • Κάντε εκτενή έρευνα για την εταιρία ή τις εταιρίες που θα σας πάρουν συνέντευξη, έτσι ώστε να είστε ετοιμόλογοι αν σας ρωτήσουν γιατί θέλετε να εργαστείτε για αυτούς, ή άλλες σχετικές ερωτήσεις.
  Detaljno istražite preduzeće ili preduzeća kod kojih ćete ići na razgovor, kako biste imali spremne odgovore na pitanja zašto želite da radite za njih i slično
 • Κλείστε το κινητό σας πριν μπείτε στο κτίριο.
  Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u zgradu
 • Επικεντρωθείτε στα προσόντα σας, και «πουλήστε» τον εαυτό σας ως τον καλύτερο μελλοντικό υπάλληλο για τον εργοδότη σας.
  Usredsredite svu pažnju na svoje kvalitete, i „prodajte“ sebe kao najboljeg budućeg službenika za svog poslodavca
 • Μην φέρετε στην κουβέντα πρώτοι τον πιθανό σας μισθό, παρά μόνο όταν σας ζητήσουν τι περιμέντε, και όταν γίνει αυτό, ζητήστε λίγο παραπάνω από ό,τι πιστεύετε ότι αξίζετε, έτσι ώστε για να τα πάρετε σίγουρα!
  Ne spominjite prvi platu, osim ako vas pitaju šta očekujete, a kada se to desi, tražite malo više od onoga što verujete da zaslužujete, da biste dobili sigurno!

DON’TS

 • Μην αργήσετε, θα κάνετε πολύ κακή εντύπωση. (Αν τύχει και πάτε νωρίτερα φροντίστε να ενημερώσετε ότι φτάσατε, 5 λεπτά πριν το ραντεβού σας. Διαφορετικά περιμένετε στο αυτοκίνητό σας ή στη ρεσεψιόν)
  Nemojte da kasnite, ostavićete vrlo loš utisak. (Ako se desi da odete ranije, pobrinite se da ih obavestite da ste stigli 5 minuta pre sastanka. U protivnom sačekajte u kolima, ili na recepciji)
 • Μην βυθιστείτε στην καρέκλα σας, αλλά καθίστε σε στάση που υποδηλώνει ενδιαφέρον για τη δουλειά αλλά και άνεση για τη διαδικασία της συνέντευξης.
  Ne zavaljujte se u stolicu, već sedite u položaju koji odražava zainteresovanost za posao, ali i opuštenost za sam proces razgovora.
 • Θα δείξετε έναν άνθρωπο με αυτοπεποίθηση που ξέρει τι θέλει.
  Pokazaćete da ste čovek sa samopouzdanjem koji zna šta želi.
 • Μην δείξετε ότι πιστεύετε πάρα πολύ στον εαυτό σας. Λίγη αυτοπεποίθηση αφήνει πάντα καλή εντύπωση, ενώ πολλή αυτοπεποίθηση μπορεί να απωθήσει το μελλοντικό σας εργοδότη.
  Ne pokazujte da mnogo verujete u sebe. Malo samopouzdanja uvek ostavlja dobar utisak, dok mnogo samopouzdanja može da odbije vašeg budućeg poslodavca.
 • Μη συζητήσετε θέματα στα οποία μπορεί να διαφωνήσετε με τον εργοδότη σας, όπως πολιτική, θρησκεία, αλλά και …φυλετικές διαφορές.
  Ne razgovarajte na teme na koje se možda nećete složiti s poslodavcem, kao što su politika, religija, ali i.. rasna diskriminacija.
 • Μην σχολιάσετε με κακό τρόπο πρώην συναδέρφους ή εργοδότες σας. Θα φανείτε κακεντρεχείς και κουτσομπόληδες.
  Ne komentarišite na loš način svoje bivše kolege i poslodavce. Ostavićete utisak osobe koja je pakosna i ogovara.
 • Ό,τι και να γίνει, μην διαφωνήσετε εντόνως με αυτούς που σας παίρνουν συνέντευξη. Κρατήστε θετική συμπεριφορά.
  Šta god da se desi, nemojte pokazati neslaganje u velikoj meri sa onima koji vas intervjuišu. Zadržite pozitivan stav.
Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.