Fraze i izrazi

– Α –

Αιωνία η μνήμη = Večna slava

Αιωνία πόλις = Večni grad, Rim

Άλμα εις μήκος = Skok u dalj

Άλμα εις ύψος = Skok u vis

Άλμα επί κοντώ = Skok s motkom

Άλμα τριπλούν = Troskok

Ανά πάσαν στιγμήν = U svakom trenutku, uvek, stalno

Άνευ λόγου και αιτίας = Bez ikakvog razloga, povoda, iz čista mira

Άνευ όρων = Bezuslovno

Ανωτέρα βία = Viša sila

Άπαξ διά παντός = Jednom za svagda

Απ’ ευθείας = Pravo, direktno

Από καταβολής κόσμου (από κτίσεως κόσμου) = Od postanka sveta, od vajkada

Από κοινού = Zajedno, zajedničkim snagama, u saradanji

Άπω Ανατολή = Daleki istok

Άρον άρον = Na brzu brzinu, navrat-nanos

Άρτος και θεάματα = Hleba i igara

Αυθημερόν = Istog dana, u toku tog dana

Αχίλλειος πτέρνα = „Ahilova peta“, slaba tačka

– Β –

Βάπτισμα του πυρός = Vatreno krštenje

– Γ –

Γήραος ήπειρος = Stari kontinent, Evropa

Γνώθι σαυτόν = Spoznaj sebe

Γόρδιος δεσμός = Gordijev čvor

– Δ –

Δεδομένου ότι = Budući da

Διά βίου = Doživotno, do kraja života

Διά γυμνού οφθαλμού = Golim okom (se vidi)

Διά θαλάσσης = Morskim putem, morem

Διά ξηράς = Kopnenim putem, kopnom

Διά χειρός = Rukom, ručno

Δόξα τω Θεώ = Hvala Bogu

Δούρειος ίππος = Trojanski konj

– Ε –

Εγγύς Ανατολή = Bliski Istok

Εις βάθος = Detaljno, dubinski, suštinski

Εις βάρος = Na teret, na štetu

Εις μνήμην = U spomen, u sećanje

Εις τας αγκάλας του Μορφέως = U duboki san, u dubokom snu

Εις τας ελληνικάς καλένδας = Na kukovo leto

Εις το άνθος της νεότητος = U cvetu mladosti

Εις το εγγύς μέλλον = U bližoj budućnosti, u skorije vreme

Εις το επανιδείν = Do viđenja/Doviđenja

Εκ βάθους καρδίας (εκ μέσης καρδιάς) = Iz dubine duše, od srca

Εκ γενετής (εκ κοιλίας μητρός) = Od rođenja

Εκ Θεού = Od Boga

Εκτός εαυτού = Van sebe

Εκτός κινδύνου = Van opasnosti

Εκτός πάσης αμφιβολίας = Van svake sumnje

Εκτός των άλλων = Između ostalog

Εκ μέρους μου = S moje strane, u moje ime

Εκ των προτέρων = Unapred, a priori

Εκ των υστέρων = Za zakašnjenjem, naknadno, a posteriori

Εκ φύσεως = Po prirodi

Εν αγνοία = U neznanju

Εν λειτουργία = U funkciji

Εν μέρει = Delimično, donekle

Εν μέσω δύο πυρών = Između dve vatre

Εν ονόματι = U ime

Εν όψει = Uoči

Εν πάση περιπτώσει = U svakom slučaju, obavezno

Εν ριπή οφθαλμού = U deliću sekunde

Εν τάξει = U redu

Εν τω μεταξύ = U međuvremenu

Εν χρήσει = U upotrebi

Εν ψυχρώ = Hladnokrvno, bez predumišljaja

Εξ άλλου = Uostalom

Εξ επαφής = Izbliza, iz velike blizine

Εξ ίσου = Podjednako, isto

Εξ ολοκλήρου = U celosti, potpuno, totalno

Έξω φρενών (έξω νου) = Van sebe

Επί πλέον = Još, više, dodatno

Επί τέλους = Konačno, napokon, na kraju

Επί το πλείστον = U većini slučajeva, najčešće

Επί τόπου = Na licu mesta

Ερρίφθη ο κύβος = Kocka je bačena

Έτερον ήμισυ = Druga polovina

Εύρηκα, εύρηκα! = Eureka!

Εφ όρου ζωής = Doživotno, do kraja života

Εφ’ όσον = Budući da, kad već

– Η –

Ήλθον, είδον, ενίκησα = Dođoh, videh, pobedih

Η χώρα του ανατέλλοντος  ηλίου = Zemlja izlazećeg sunca, Japan

– Θ –

Θέλοντας και μη = Hteo ne hteo

– Κ –

Και συ, τέκνον Βρούτε = Zar I ti, sine Brute?

Κατά βάθος = U suštini

Κατά κανόνα = Po običaju, obično

Κατά κεφαλήν = Po glavi

Κατά λάθος = Greškom, slučajno

Κατά μέσον όρον = U proseku

Κατά πάσαν πιθανότητα = Najverovatnije, po svemu sudeći

Κατ’ αρχάς = Prvo, pre svega

Κατ’ αρχήν = Pre svega

Κατά τύχην = Slučajno

Κατ’ εξοχήν = Uglavnom, prvenstveno

Κατ’ ευθείαν = Pravo, direktno

Κατ’ ιδίαν = Lično, u četiri oka

Κεκλεισμένων των θυρών = Iza zatvorenih vrata

Κεραυνός εν αιθρία = Grom iz vedra neba

Κράτος εν κράτει = Država u državi

– Λ –

Λαμβάνει χώραν = Dešava se, organizuje, priređuje

Λίαν καλώς = Vrlo dobro

Λόγω (+ genitiv) = Zbog

– Μ –

Μέσες άκρες = Manje-više, otprilike

Μέσω (+ genitiv) = Preko, uz pomoć, posredstvom

Μετά βίας = Silom, jedva, na jedvite jade

Μετά μεσημβρίαν = Posle podne

Μετά Χριστόν = posle Hrista, n.e.

Μεταξύ δυο πυρών = Između dve vatre

Μεταξύ Σκύλλας και Χαρύβδεως = Između Scile I Haribde

Μεταξύ των άλλων = Između ostalog

Μετ’ επιστροφής = Povratno, s povratkom

Μετρητοίς = U kešu

Μέχρι στιγμής = Zasad, do sada

Μήλον της Έριδος = „Jabuka razdora“

– Ν –

Νυχθημερόν = Danonoćno

– Ο –

Ο άρτος ο επιούσιος = Hleb nasušni, egzistencija

Ο γέγονε, γέγονε = Šta je bilo, bilo je

Ονόματι = Po imenu, po nazivu

Όσον αφορά.. = Što se tiče.. Kad je u pitanju..

Όσον το δυνατόν = Što je moguće.. (brže/bolje..)

Ούτως η άλλως = Ionako, u svakom slučaju

Οφθαλμόν αντί οφθαλμού = Oko za oko

– Π –

Πάππου προς πάππον = S kolena na koleno, generacijski

Παράδειγμα προς αποφυγήν = Primer za izbegavanje

Παράδειγμα προς μίμησιν = Primer za slediti, ugledati se na

Παραδείγματος χάριν (π.χ.) = Na primer

Παρά πάσαν προσδοκίαν = Van svih očekivanja, neočekivano

Πέρα(ν) πάσης αμφιβολίας = Van svake sumnje, nesumnjivo

Περί αέρων (ανέμων) και υδάτων = O glupostima, o beznačajnim stvarima

Περί τίνος πρόκειται; = O čemu se radi? O čemu je reč?

Προ μεσημβρίας = Pre podne

Προ παντός = Pre svega, uglavnom

Προ πολλού = Odavno, pre mnogo vremena

Προ Χριστού = pre Hrista, pre n.e.

Προς το παρόν = Zasad

Προ των πυλών = Pred vratima

Πρώην = Bivši, a, e..

Πύρρειος νίκη = Pirova pobeda

– Σ –

Σώος και αβλαβής = Živ i zdrav

– Τ –

Τα συν και τα πλην = Prednosti i nedostaci

Τα υπέρ και τα κατά = Za i protiv

Τέλος πάντων = Kako god

Τουλάχιστον = Bar, barem, najmanje

– Υ –

Υπό αμφισβήτησιν = Pod sumnjom

Υπό ανάπτυξιν = U razvoju

Υπό (τον) έλεγχον = Pod kontrolom

Υπό εξαφάνισιν = Ugroženo, u nestajanju

Υπό κατασκευήν = U izgradnji

Υπό την προστασίαν = Pod zaštitom, pokroviteljstvom

Υπό το μηδέν = Ispod nule

Υπό τον όρον = Pod uslovom

– Φ –

Φαύλος κύκλος = Začarani krug, vrzino kolo

– Χ –

Χριστός ανέστη! = Hristos vaskrse

– Ψ –

Ψυχή τε και σώματι = Dušom i telom, svim silama

– Ω –

Ως εκ θαύματος = Čudom, neočekivano

 

 

Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.