Karakteristike

PONTSKI Grci, ili Romeji (kako sami sebi nazivaju) etnička su grupa sastavljena od Grka sa obale Crnog Mora i Ponta. Nakon potpisivanja mirovnog sporazuma u Lozani 1923. koji je podrazumevao razmenu stanovništva između Grčke i Turske, hrišćanski Pontijci prognani su u Grčku, dok su muslimani ostali na svojim vekovnim ognjištima. Danas ih oko 2.5 miliona živi u svetu (Ukrajini, Gruziji, Rusiji, Kazahstanu..), u Grčkoj oko 400 hiljada, a u Turskoj je ostalo svega  5 hiljada. Iako su tokom 20. veka uglavnom kao svoj jezik prihvatili novogrčki i ruski, trude se da sačuvaju i tradicionalni pontski dijalekt.

 

Osnovne karakteristike

 • Sačuvan je stari izgovor glasova i i e, na primer: πεγάδιν →  πηγάδι, κεπία → κήποι, εμέτερον → ημέτερον
 • Sačuvan je stari izgovor omege i omikrona, koji su na Koini pretvoreni u ου: ζωμίν (ζουμί), καρβώνι (κάρβουνο), ρωθώνι (ρουθούνι)..
 • Upotreba suglasnika κ,π,τ umesto χ,φ,θ  → ασπαλίζω (ασφαλίζω), σπίγγω (σφίγγω)
 • Očuvanje velikog broja arhaičnih elemenata, na primer nastavka imenica srednjeg roda u nominativu na –ιον, primer: παιδίον, χωρίον
 • -nastavka za prideve ženskog roda –ος → η άλαλος, η άνοστος..
 • – nastavak za imperativ glagola umesto ε → -ον, na primer: γράψον (γράψε), άψον (άναψε)..
 • -nastavka za glagole medio-pasiva  -ούμαι, ne primer: ανακατούμαι, σκοτούμαι, στεφανούμαι
 • -građenje aorista pasiva na –θα → εγαπέθα = αγαπήθηκα, εκοιμέθες = κοιμήθηκες, εστάθεν = στάθηκε
 • -imperativ aorista na –θετε, → εγαπέθετε, εκοιμέθετε, εστάθετε
 • -staro akcentovanje imenica i vlastitih imena u vokativu → άδελφε, Νίκολα, Μάρια.
 • -očuvanje velikog broja reči iz starogrčkog → σεύτελον <ιων. σεῦτλον = τεύτλον, ξύγαλαν < οξύγαλαν = γιαούρτι
 • očuvanje akcenta → καρδία = καρδιά, λαλία = λαλιά, παιδία = παιδιά, ψωμία = ψωμιά, χωρίον = χωριό
 • slovo s kada se nađe ispred κε ili κι, izgovara se kao š → šκεπάζω, šκίζω, šκύλος
 • slovo h, kada se nađe ispred vokala ε ili ι izgovara se kao zvučno š → ĥέρι, ĥαιρετώ, ĥίλä..
 • suglasnik ζ se izgovara kao ž  → χαλάžä  (χαλάζια), žαγκώνω (σκουριάζω)
 • ξ se izgovara kao kš → κšύνω (χύνω), a ψ kao pš → πšη (ψυχή)

________________

VESTI NA PONTSKOM DIJALEKTU

Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.