Kako je Atina postala prestonica Grčke

Η Αθήνα σαν σήμερα το 1834 έγινε πρωτεύουσα της Ελλάδας

Όταν το 1834 η Αθήνα ανακηρύχθηκε επίσημα πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους, δεν ήταν παρά ένα μικρό χωριό 7.000 κατοίκων, απλωμένο γύρω από το βράχο της Ακρόπολης. Έμοιαζε τότε η Αθήνα με «αρχαιολογικό κήπο» ερειπίων όπου χαλασμένα και ερειπωμένα αρχαία, βυζαντινά και μεσαιωνικά κτίρια βρίσκονταν δίπλα σε τρισάθλιες καλύβες, όπου ζούσαν οι πάμφτωχοι, τότε, Αθηναίοι.

Na današnji dan 1834. Atina je postala prestonica Grčke

Kada je 1834. Atina zvanično proglašena prestonicom grčke države, nije bila ništa drugo do jedno seoce od 7.000 stanovnika, koje se pružalo oko stene Akropolja. Tada je ličila na „arheološki vrt“ ruševina gde su se porušene i napuštene antičke, vizantijske i srednjevekovne građevine nalazile pored trošnih kućica veoma siromašnih Atinjana.

Η απόφαση για τον ορισμό της μελλοντικής ελληνικής πρωτεύουσας, κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν. Προσωπικότητες της εποχής, πολιτικοί, αλλά και εξειδικευμένοι επιστήμονες (αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι κ.α.) πήραν μέρος στη συζήτηση, προσπαθώντας να επηρεάσουν τις εξελίξεις και την τελική απόφαση. Οι πόλεις που προτάθηκαν ήταν, μεταξύ άλλων, η Κόρινθος, τα Μέγαρα, ο Πειραιάς, το Άργος, καθώς και το Ναύπλιο – η μέχρι τότε πρωτεύουσα της χώρας.

Odluka da se odredi budućom grčkom prestonicom, bila je sve samo ne laka. Bitne ličnosti tog vremena, političari ali i stručnjaci (arhitekte, urbanisti i drugi), učestovali su u razgovoru, trudeći se da utiču na razvoj događaja i konačnu odluku. Gradovi koji su bili predloženi, između ostalog, bili su Korint, Megara, Pirej, Argos, kao i Nafplion – dotadašnja prestonica zemlje.

***********

Τελικά, η πλάστιγγα έγειρε προς την Αθήνα, η οποία το Σεπτέμβριο του 1834 ανακηρύχθηκε επίσημα σε «Βασιλική καθέδρα και πρωτεύουσα». Οι λόγοι που οδήγησαν στο να πάρει τελικά η Αθήνα το «χρίσμα», έχουν να κάνουν με την ένδοξη ιστορία της ως λίκνο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού (την απόφαση πιθανότατα επηρέασε ο βασιλιάς της Βαυαρίας, Λουδοβίκος, ο οποίος ήταν γνωστός αρχαιολάτρης).

Ipak je tas prevagnuo ka Atini, koja je u septembru 1834. godine proglašena zvanično „kraljevskim sedištem i prestonicom“. Razlozi koji su doveli do toga da na kraju Atina preuzme skiptar, imali su veze sa njenom slavnom istorijom, kao kolevkom antičke grčke civilizacije (na odluku je najverovatnije uticao i kralj Bavarske, Ludvig, koji je bio poznati ljubitelj starine).

************

Κάθε άλλο παρά έτοιμη έδειχνε η Αθήνα το 1834 για να αναλάβει τον ηγεμονικό ρόλο της πρώτης πόλης του κράτους. Έχοντας χάσει προ πολλού την αίγλη της αρχαίας εποχής και με νωπά τα «σημάδια» από τις μάχες που διεξήχθησαν στο έδαφός της, η Αθήνα αποτελούσε μία μικρή κωμόπολη (ή μάλλον, ένα… μεγάλο χωριό) που αριθμούσε μόλις 10 χιλιάδες κατοίκους και περίπου 170 κατοικίες και κατεστραμμένα κτήρια. Την ίδια εποχή, ο πληθυσμός της Πάτρας ανερχόταν σε 15 χιλιάδες κατοίκους, ενώ της Θεσσαλονίκης σε 60.

Sve je bila, samo ne spremna Atina da 1834. godine preuzme vodeću ulogu prvog grada države. Bila je već izgubila stari sjaj i sa još uvek svežim „tragovima“ bitaka koje su se odigrale na njenom tlu, Atina je predstavljala malu varošicu (u stvari – veće selo), koja je brojala svega 10 hiljada stanovnika i otprilike 170 domaćinstava i porušenih zgrada. U isto to vreme, u Patri je živelo 15 hiljada, a u Solunu 60 hiljada stanovnika.

************

Η Αθήνα εκτεινόταν γύρω από την Ακρόπολη (περίπου από του Ψυρρή έως του Μακρυγιάννη), έχοντας ως κέντρο της την περιοχή της Πλάκας (την Παλιά Πόλη). Από τα μεγάλα προβλήματα της νέας πρωτεύουσας ήταν η έλλειψη συστήματος ύδρευσης (νερό έπαιρναν από τις πηγές), καθώς και η ανυπαρξία δημόσιου φωτισμού και συγκοινωνιών, ενώ υπήρχε παντελής έλλειψη υπηρεσιών ή άλλων κοινωνικών αγαθών.

Atina se pružala oko Akropolja (otprilike od Psirisa do Makrijanisa), s centrom na Plaki (Stari Grad). Neki od velikih problema nove prestonice bili su nedostatak vodovodnog sistema (vodu su donosili sa izvora), kao i nepostojanje javnog osvetljenja i saobraćaja, dok je postajao sveopšti nedostatak službi i drugih javnih dobara.

************

Ο Οθωνας ανέθεσε την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης Αθήνας στον Ελληνα αρχιτέκτονα Κλεάνθη και στους Βαυαρούς Schubert και Leo von Klenze με αυστηρή εντολή να μη θιγούν οι αρχαιολογικοί χώροι. Για την προστασία των αρχαιοτήτων, ο Όθων εξέδωσε διάταγμα που απαγόρευε την κατασκευή ασβεστοκαμίνων σε απόσταση 2.500 μέτρων από αρχαιοελληνικά λείψανα, ώστε να μη φθαρούν οι αρχαιότητες!

Oto Grčki poverio je rekonstruisanje razorene Atine grčkom arhitekti Kleantisu i Bavarcima Šubertu i Leu von Klenze, sa strogim nalogom da se ne naruše arheološka nalazišta. Za zaštitu starina, Oto je izdao dekret kojim je bilo zabranjeno graditi na udaljenosti od 2.500 metara od ostataka iz antičkog doba, kako se ne bi oštetili.

************

Ο Όθων απαγόρευσε τη λατόμηση στους λόφους Νυμφών (Αστεροσκοπείου), Αγχέστου (Στρέφη), Φιλοπάππου και Λυκαβηττού, εξέδωσε διατάγματα με αυστηρή εντολή να κατεδαφίζεται αμέσως κάθε αυθαίρετο που κτίζεται πλησίον των αρχαιοτήτων, ενώ διέταξε να γκρεμιστούν άμεσα όσα κτίστηκαν στις παρυφές της Ακροπόλεως.

Oto je zabranio gradnju na brdima Nimfon (Asteroskopeio), Anhestou (Strefi), Filopapou i Likavitos, izdao je dekret sa strogim nalogom da će svaka građevina koja se sagradi blizu ostataka iz antike, biti srušena, a naredio je i da se direktno sruši sve što je izgrađeno na padinama Akropolja.

Στα επόμενα χρόνια, η Αθήνα αποτέλεσε τον πόλο έλξης για τους Έλληνες, που έφταναν από όλα τα μέρη της χώρας.
Το 1896, στην έναρξη των πρώτων, σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, η πρωτεύουσα είχε αλλάξει ριζικά την όψη της, έχει επεκταθεί χωρικά, αριθμούσε περίπου 140 χιλ. κατοίκους και αποτελούσε το εμπορικό και πνευματικό κέντρο της χώρας.

Narednih godina Atina je predstavljala atrakciju za Grke, koji su dolazili iz svih krajeva zemlje.
1896. na otvaranju prvih savremenih Olimpijskih Igara, prestonica je radikalno promenila svoj izgled, proširila se i brojala je oko 140 hiljada stanovnika i predstavaljala je trgovački i duhovni centar zemlje.

(πηγή: iefimerida.gr)

Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.