Karakteristike i pravila

 

Osnovne karakteristike

  • Sačuvani su dupli konsonanti, i u pisanju i naglašeni u govoru, na primer: άλ-λος, άμ-μος, βράσ-σω, αλ-λάσ-σω – σήμ-μερα, ποτ-τέ, πίν-νω..
  • Sačuvano je -ν kod imenica i glagola srednjevekovnog grčkog jezika, pa će tako Kiprani i danas reći: λεξικόν, χαρτίν, βουνόν, θάλασσαν
  • Kada se suglasnici k i h nađu ispred i ili e pretvaraju se u Ć i Š, pa će tako veznik και Kipranin izgovoriti kao će, a glagol έχει kao eši
  • Sačuvani su arhaizmi u imperfektu (primer: θωρώ: → εθώρουν, εθώρες, εθώρεν…, a zadržan je i akcenat na 3. slogu otpozadi (proparaligusi) u medio-pasivu, na primer: šαίρουμαι → εšαίρουμουν, εšαίρεσουν, εšαίρετουν.., βάλλουμαι → εβάλλουμουν, εβάλλεσουν, εβάλλετουν, έρκουμαι → έρκουμουν, έρκεσουν, έρκετουν…
  • Promena glagola BITI u prezentu i imperfektu glasi:  είμαι, εί-σαι, είναι/έναι / έν(ι), είμαστιν, είσαστιν, είναι/έναι/έν(ι), i ήμουν, ήσουν, ήτουν/ήταν, ήμαστιν, ήσαστιν, ήτουν/ήταν
  • Zamenica dolazi posle glagola, pa će tako umesto σε αγαπώ reći → αγαπώ σε, του λέει → λαλείν του..

 

ODLIČNO OBJAŠNJENO 🙂

Casovi grckog

Leave a Reply

Your email address will not be published.